Johtajatulilla rakennettiin perustaa kestävämmälle ja vähäpäästöiselle tapahtumatuotannolle 

Suomen Partiolaisten elokuun lopussa järjestämän Johtajatulet-metsäseminaarin hiilijalanjälkilaskenta on valmistunut. Tapahtumassa päästöjen vähentämiseksi kokeiltiin monia uudenlaisia ratkaisuja. Johtajatulien oppeja hyödynnetään tulevissa projekteissa, jotta voimme kehittää partiotapahtumista yhä kestävämpiä. Seuraavaksi yhä vastuullisempia toimintatapoja etsitään ensi kesän suurleiri Kajon 2022 järjestelyissä. 

Johtajatulet-tapahtuman hiilijalanjälki laskettiin nyt toisen kerran. Tapahtuman laskennallinen hiilijalanjälki oli noin 195 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Hiilijalanjälki edelliseltä Johtajatulilta vuodelta 2019 oli lähes samansuuruinen, noin 187 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Arviointitarkkuus ei täysin varmasti kerro kokonaishiilijalanjäljen eroa vuosien välillä, mutta tuo suuntaa antavaa tietoa siitä, miten päästöt eri osa-alueilla ovat kehittyneet. Laskentatapaa on tarkennettu ja kehitetty tapahtumien välillä. 

Konkreettisia tekoja päästöjen vähentämiseksi  

Tapahtuman hiilijalanjäljen pienentämiseksi koko Johtajatulien projektiorganisaatio etsi kestävämpiä toimintatapoja. Tapahtuman ympäristövaikutusta pienentäviä toimenpiteitä tehtiin ruokailun, puhujien matkustamisen sekä tavarankuljetusten osalta ja tapahtuman hankintoja ohjasi elinkaariajattelu. Vuoteen 2019 verrattuna etenkin ruoan hiilijalanjälki oli vuoden 2021 laskelmassa merkittävästi pienempi. Luvussa näkyy kasvisruoan valinneiden osallistujien aiempaa suurempi osuus. Ilmoittautumisen yhteydessä kasvisruoka oli tarjolla tasaveroisena vaihtoehtona ja osallistujille tarjottiin tietoa ruokavalintojen päästövaikutuksista. Myös jätteen ja energian päästöt olivat vuotta 2019 pienemmät, mutta niiden merkitys isossa kuvassa on vähäinen. 

Uudet konkreettiset vastuullisuusteot toteutettiin useiden eri kumppanien kanssa. Esimerkiksi tapahtuman käsienpesu-, tiski- ja pesuvedet lämmitettiin UPM Bioverno –biopolttoaineella, joka laski vedenlämmityksen hiilijalanjälkeä 80 % ja vähensi paikallisia pienhiukkaspäästöjä edelliseen tapahtumatoteutukseen nähden. Evon leirialueella tapahtumatuotannon sähkö tuotetaan kotimaisella tuulivoimalla alueen omistajan Metsähallituksen sähkösopimuksen mukaisesti. Lisäksi Ilmatar toimitti alueelle tuulivoimalla ladatun varavoimajärjestelmän. Henkilö- ja tavarakuljetuksissa pilotoitiin sähköautojen käyttöä. 

Toteutuneesta Johtajatulien hiilijalanjäljestä merkittävä osa saadaan kompensoitua Johtajatulien kumppanin Ilmattaren avustuksella. Kaikki matkustamiseen ja jätteisiin liittyvä hiilijalanjälki kompensoidaan ostamalla päästöoikeuksia EU:n päästökaupasta CO2eston kautta. CO2eston asiantuntija myös sparrasi hiilijalanjälkilaskennan toteutuksessa.  

”Partiolaisten jämäkkä asenne ja tarkkuus tuli selväksi päästölaskennan läpikäynnissä. Ihailtavaa oli etenkin se, että osallistujat oli otettu mukaan keräämään tärkeää osaa laskentaan muun muassa liikkumisen osalta,” kehuu CO2eston Matti Tähtinen. 

”Yhteistyö Johtajatulet -metsäseminaarin kanssa on osa laajempaa yhteistyötä Partion ja Ilmattaren välillä. On hienoa olla mukana toteuttamassa tapahtumaa, jonka ytimessä on vastuullisuus ja vähäpäästöisyys. Tapahtuma itsessään on loistava tilaisuus oppia uutta, ja tehdä se keskellä todella inspiroivaa ympäristöä. Yksi asia on varma – seuraavalla kerralla meitä ilmatarlaisia on tapahtumassa mukana monin verroin enemmän”, kommentoi Ilmattaren toimitusjohtaja Juha Sarsama.

Kestävissä toimintatavoissa yhä myös kehitettävää

Tärkeitä oppeja Johtajatulilta olivat myös tunnistetut kehityskohteet kestävissä toimintatavoissa. Esimerkkinä kehityskohdista tunnistettiin, että hankinnoissa voisi enemmän hyödyntää erilaisten ympäristösertifikaattien ja –tunnusten vaatimista tuotteille ja palveluntuottajille. Tapahtuman viestinnässä vastuulliset valinnat olisivat voineet olla vahvemmin esillä, mutta koronatilanne vaikutti viestinnän painotuksiin ja koronaturvallisuus nousi muita teemoja vahvemmin esiin. 

Laskelman perusteella päästöt olivat vuonna 2021 kasvaneet vuoteen 2019 verrattuna hankintojen osa-alueella. Hankintojen lisäksi merkittävin päästölähde oli matkustaminen, jossa päästöt osallistujaa kohti pysyivät samalla tasolla kuin vuonna 2019. Koronaturvallisuuden järjestelyillä oli jonkin verran vaikutusta näiden kokonaisuuksien hiilijalanjälkeen: Liikkumisen hiilijalanjälkeä kasvattaa suurempi yksityisautoilun osuus tapahtumaan kulkutavoissa. Koronaturvallisuuden vuoksi järjestelyissä ei pyritty yksityisautoilun vähentämiseen. Hankintojen hiilijalanjälkeä on kasvattanut esimerkiksi tapahtumassa hajautettujen pääpuheenvuorojen toteutukseen tarvittu esitystekniikka.  

Johtajatulien oppeja kestävän tapahtuman järjestämisestä ja hiilijalanjäljen laskennasta hyödynnetään suurleiri Kajon järjestämisessä. Kajon yhtenä tavoitteena on kehittää uusia tapoja järjestää suurtapahtumia kestävästi ja kasvattaa osallistujiaan vastuullisiin valintoihin. 

“Kajo halua viitoittaa tietä kohti ilmastokestävää partiota ja tuottaa tietoa vastuullisemman päätöksenteon tueksi. Projektin vastuullisuustyössä korostuu erityisesti nykytilan huolellinen selvittäminen. Kajo on esimerkiksi ensimmäinen suurleiri, joka laskee hiilijalanjälkensä. Kajolla ympäristöllisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi on ulotettu laajasti myös kumppanuuksien ja hankintojen arviointiin”, sanoo Kajon vastuullisuus- ja kumppanuuspäällikkö Paavo Tertsunen.  

“Johtajatulien työstä on ollut konkreettista hyötyä myös meille Kajon suunnittelussa.”  

Johtajatulet herätteli osallistujia kestävään kehitykseen 

Tapahtuman tavoitteena oli herättää osallistujiaan huomioimaan kestävän kehityksen eri osa-alueita johtamisessaan. Kestävyys oli yksi tapahtuman ohjelmasisältöjen kolmesta pääteemasta – kaksi muuta teemaa olivat hyvinvointi ja empatia. 

Myös tapahtuman järjestelyissä pyrittiin kestäviin ratkaisuihin päästövähennysten ja ekologisen kestävyyden lisäksi sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta. Esimerkiksi tapahtuman saavutettavuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota ja Helppo tulla –tunnuksen osa-alueita huomioitiin järjestelyissä. Koronaturvallisuus oli merkittävässä roolissa tapahtuman vastuullisissa järjestelyissä.

FAKTA

Miten Johtajatulien hiilijalanjälki laskettiin 

Johtajatulet 2021 -tapahtuman hiilijalanjäljen laskentaan käytettiin Sitran ja Helsingin Yliopiston yhteistyössä tekemää Hiilifiksu Järjestö -laskuria (https://blogs.helsinki.fi/hiilifiksu/laskuri/). 

Laskuri käyttää valmiiksi täytettyjä päästökertoimia annetuille tiedoille, ja laskee näiden pohjalta arvion kokonaishiilijalanjäljestä. Päästökertoimille on mainittu luotettavat lähteet, ja niitä voi myös itse muokata tarpeen mukaan. 

Laskennassa keskityttiin seuraaviin osa-alueisiin: matkat, ruoka, hankinnat, jäte, sähkö. Matkojen kulkutapaosuudet arvioitiin osallistujille tapahtuman jälkeen tehdyn kyselyn avulla. Ruoan päästöt laskettiin muodostamalla osallistujamäärän ja ruokalistan perusteella arviot tarjottujen aterioiden määrästä ateriatyypeittäin. 

Hankintojen päästöt arvioitiin tapahtuman ostolaskujen avulla kategorisoimalla 78 suurinta kululaskua (95 % tapahtuman kustannuksista) päästökategorioihin ja laskemalla näin keskimääräinen hiilijalanjälki per tapahtumaan kulutettu euro. Ostolaskudatan analysointiin saatiin asiantuntija-apua taloushallinnon dataan perustuvaa hiilijalanjälkilaskentaa kehittävältä CarbonLinkiltä. 

Jätteen määrä saatiin tietoon jätteenkuljetusyhtiöltä ja kulutetun sähkön määrä ja sähkön tuottotapa Metsähallitukselta. 

Laskentatavassa suurimmat epätarkkuutta aiheuttavat tekijät liittyvät hankintojen päästöjen laskentatapaan. Europerusteisessa laskennassa päästöt vääristyvät, mikäli valitaan ekologisempia tuotteita, joiden hinta on kalliimpi. Laskentatapa ei myöskään huomioi lainattuja ja ilmaiseksi saatuja tarvikkeita, sillä niistä ei jää jälkeä kululaskujärjestelmään.
 

Teksti: Tiia Merenheimo

Kuvat: Veera Malvesalo ja Joel Forsman